Телекомуникационно проектиране и строителство

За нас


conection

Фирма  „Плантел” ЕООД е създадена в началото на 2009 г. ПЛАНТЕЛ е специализирана в комплексно проектиране, реконструкция, модернизация и строително – монтажни работи в областта на телекомуникациите.

Екипът на фирмата се състои от висококвалифицирани специалисти в проектирането и изграждането на телекомуникационни системи, мрежи за предаване на данни, гласова телефония и интернет, телекомуникационни мрежи за сгради и помещения, структурни и вътрешни кабелни мрежи, видео наблюдение, сигнално-охранителни и системи за контрол на достъпа. Услуги, които фирмата предлага на своите клиенти, са и монтаж на охранителна и телефонна техника и оборудване, както и строително – монтажни работи и реконструкция по далекосъобщителната преносна мрежа.

ПЛАНТЕЛ ЕООД разполага с Орган за контрол от вида „С“  за контрол на ел. уредби и съоръжения до 1000V, телекомуникационни медни и оптични кабели. 

Дружеството е член на Камарата на строителите в България (КСБ) и е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: 

  • първа група:строежи от високото строителство (жилищно, обществено обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
     за строежи от трета до пета категория;
  • трета група:строежи от енергийната;

     за строежи от трета до пета категория;

  • пета група:-отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор "Строителство"
От 2014година дружеството е член на Български Клъстер Телекомуникации

stenikgroup-logo-bct-01

Дейността на фирмата покрива всички етапи по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на системите.

 

 

 

 

 

es_25.jpg - 11.94 Kb

                                                                                                                 

   

ik_25.jpg - 8.73 Kb

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-17651-C01

Бенефициент: ПЛАНТЕЛ ЕООД

Обща стойност: 10000.00 лв., от които 8500.00 лв.

европейско и 1500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.09.2020г.

Край: 14.12.2020г.

 

 

 

 

Проектиране

Изпълнение

Въвеждане в експлоатация

Поддръжка